Corona informatie

 

 

 

Pandprotocol Dansschool van der Lubbe te Waddinxveen

Buiten dat wij het basisprotocol danssector hanteren, hebben wij als dansschool ook directe aanvullingen over de handelingen binnen ons pand. Deels zal dit overeenkomen met het basisprotocol en deels zal dit uniek zijn in ons pand. Wij zijn erg duidelijk in het feit, dat het basisprotocol – inmiddels goedgekeurd door de verschillende ministeries – onze grote leidraad is. Deels zullen ook teksten bij ons protocol gevoegd zijn. Zie:  www.dansondernemers.nl

 

Onderstaand protocol is op dit moment niet werkend  - gezien de gehanteerde regels en maatregelen vanuit de overheid en geadviseerd door het RIVM: 

 

Het protocol geldt voor alle belanghebbenden in het pand van de dansschool: met name eigenaren, docenten , huurders , vrijwilligers en bezoekers. Welke zich met naam bekend hebben gemaakt bij het betreden van het pand. (zie 1.1 en 1.3 van het basisprotocol)

1.     Deelname is op eigen risico en u bent zelf aansprakelijk – bij controle van de gemeentelijke boa – voor het niet houden aan de gestelde regels binnen deze dansschool en de betaling van de daarop - eventueel - gegeven boete.

2.     Door mee te doen (als ingeschrevene voor de dansles en -avond) geeft u aan, dat u op de hoogte bent van de gestelde regels en dat u bereid bent onze instructies in dit kader op te volgen.

3.  Deelname is op eigen risico: bij een eventuele lockdown door de overheid of overheid dienders , zijn wij niet aansprakelijk voor het restitueren van les- en /of  entreegelden. Mocht het zich voordoen, dan zullen wij ten alle tijden afwegingen maken , welke in onze - op dat moment - mogelijkheden liggen om tot en zo goed mogelijke verantwoorde oplossing komen.

 

De cursussen worden op verschillende tijden en avonden aangeboden , van beginners tot vergevorderde en topklasse dansers. Alle tijden en aanvangstijden zijn bekend bij de cursisten en zij dienen zich te houden aan de vastgestelde tijden. Tussen de verschillende lessen zal een tijdspanne zitten om de diverse hygiëne (zie 1.2 en 1.4 van het basisprotocol) en uitloop van bezoekers of aanwezigen op een goede manier te kunnen waarborgen.

Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van de ventilatie (lees afvoer van de “gebruikte” lucht) via de bestaande mogelijkheden: grote afzuiginstallatie in het plafond. (zie 3.2 van het basisprotocol)

 

Cursus:

     1.    Aanmelding:

De aanmelding van de cursisten geschiedt per mail en of papieren versie én schrijven daarbij in op een vaste avond en cursus. Het spontaan wisselen of inhalen in een andere cursus of groep is niet toegestaan. (zie 3.3 van het basisprotocol)

      2.    Deelname:

Gericht op de verschillende cursussen wordt ook gedanst met een vaste partner zie 1.1 van de basisprotocol). De instructies van de persoon , die als aanspreekpunt voor de gemeente geldt ( 1. De eigenaar ; 2. De balletdocent op de tijden van haar diensten en lesgeven ; 3. De yoga-instructrice op haar tijden ; 4. De trainer op zijn vaste tijden.) Het aanspreekpunt zal met naam en toenaam bij de ingang vermeld staan op het whiteboard links naast de garderobe – zie 1.5 van het basisprotocol.) en natuurlijk de verantwoordelijke instructeur , maar boven alles de eigenaren. Bovendien zijn alle deelnemende personen bekend met het voor hen geldende protocol, welke zij fysiek kunnen lezen en tot zich nemen. Vaste cursisten hebben het geldende protocol vooraf via de mail thuis gestuurd gekregen en kunnen dit fysiek nog eens nalezen daar deze  is neergelegd beginnend bij de entree.

      3.    Binnenkomst: route , handelingen , toiletgebruik.

Bij binnenkomst zullen de personen , welke zich hebben aangemeld voor de desbetreffende tijden, zich moeten melden bij de aangewezen persoon. Voordat toegang verleend wordt, zal men eerst aan de volgende handelingen moeten voldoen: a. gezondheidscheck (zie 2.2 van het basisprotocol) ; achter de namenlijst zal een vinkje geplaatst moeten worden ,  b. men krijgt een vaste plaats toegewezen, welke geldt voor de aanwezigheid binnen desbetreffende les en datum van aanwezig zijn, c. er zijn voor het binnenkomen en het vertrekken aangewezen toegangen met zoveel mogelijk een vaste route , welke zicht baar is gemaakt (zie 3.4 van het basisprotocol)

Garderobe: zolang het weer het toe laat GEEN gebruik van de garderobe (anders 1 persoon per handeling voor 1 paar, met de desbetreffende kledinghangers op te pakken van de aangestelde plaats of terug te leggen op de aangestelde plaats.) ; en kenbaar wordt het toiletgebruik gemaakt:

Toiletgebruik: zoveel mogelijk het toilet gebruik vermijden; 1 persoon in het toiletcentrum; buitenbordje vrij naar bezet verplaatsen ; 1e les wordt de eerste toilet gebruikt – andere toilet is afgesloten ; 2e les de tweede toilet – andere toilet is afgesloten; handen wassen verplicht; deurknop ontsmetten verplicht (aanwijzingen staan in het toiletcentrum); bij terug komen in de zaal: deurknop ontsmetten (ook dat staat klaar) (zie 2.4 van het basisprotocol)

     4.    Plaats verdeling: bij binnenkomst krijgen de bezoekers te horen op welke plaats men is ingedeeld. Er is een vaste verdeling van de zitplaatsen : aangegeven op de platte grond en in de zaal. Het is niet toegestaan een andere plaats in te nemen zonder dat er een reiniging heeft plaatsgevonden en u de plaatswissel heeft gemeld aan de contactpersoon. Op tafel zullen: verfrissingsdoekjes, papieren zakdoekjes en een prullenbakje staan. Hiervan kunnen de bezoekers desgewenst gebruik van maken.  (zie 1.2 van het basisprotocol)

Aan het eind van de les zal de handeling van schoonmaken gebeuren; hetgeen geld voor het gehele pand – in navolging van de reeds door onszelf opgelegde afspraken omtrent het schoonhouden van de dansschool aan het eind van de avond.

     5.    Didactische handelingen: tijdens het lesgeven zal de instructeur (al dan niet samen met de vaste partner) de instructie geven op het midden van de vloer en op geruime afstand van de paren die de instructie ontvangen. Gedurende het oefenen zal de mede-instructeur op gepaste afstand op de vloer aanwijzingen geven, terwijl de andere lesgevende meetelt in de hoek van de disco – welke alleen toegankelijk is voor de op dat moment zijnde “hoofdinstructeur”.

Het oefenen van de variaties of de instructie (waarbij de deelnemers verplicht plaats nemen op de voor hen dan gereserveerde plaats – groepsvorming stilstaand op de vloer is niet toegestaan) zal op de vloer geschieden op geruime afstand van andere paren. Bij de moving-dances maakt men gebruik van de route / richting welke in het dansen als dansrichting is aangegeven, aan de buitenkant van de vloer onder de dak-koven door.  Achterop komend danspaar dient zich aan de vereiste afstand te houden – inhalen is toegestaan , maar op gewenste afstand. Dit vergroot tevens de “floorcraft” van een paar. Het zal telkenmale gaan om 5 / 6 paar op de vloer. Bij aanwezigheid van meer paar tot aan het maximum van 30 personen (excl. medewerkers en vrijwilligers) zal er in sessies gewerkt worden: Opkomst op de vloer van rechts als eerste ; dan een afstroom naar rechts - die verplicht is - en de opkomst van links , waarna een afstroom naar links verplicht is op de vereiste afstand; het elkaar kruisen in niet altijd te voorkomen , maar de gewenste afstand houden bij opkomst en afgaan is wel degelijk gewenst en is aan een ieders verantwoording , die op de vloer staat.  Het aantal keren oefen per oefensessie zal rond de 3x liggen. Tijdens het oefendansen zal dezelfde vorm gehanteerd worden. Bij de stationaire dansen dient men een plaats te kiezen op geruime afstand met als advies : midden onder de dak-koven 1 – 3 – 5  aan beiden kant van de vloer gezien van af de bar naar de spiegel. (zie 3.4 van het basisprotocol)

    Pauze: men kan, mede door de horecavergunning , gebruik maken van de bar als afhaalplaats voor een drankje tijdens de pauze. Daarbij is gepaste afstand verplicht en heeft men een vast aanloop – en weglooproute. Ook bij de bar zijn voor de medewerkers en vrijwilligers de benodigde maatregelen genomen: afstand tot de bezoeker, handschoenen bij service verlening en ontsmettingsmiddelen. Op lesavonden zijn alleen de eigenaren – tevens instructeurs – achter de bar aanwezig. . Eén persoon links en één persoon rechts aan de bar. Meerdere personen zijn niet toegestaan en men dient in een rij de gepaste afstand te houden. De bovengenoemde rij vormt zich op de dansvloer op gepaste afstand en de danspartners dienen reeds plaatsgenomen te hebben op de reeds aangewezen plaatsen.

    6.    Uitstroom: aangezien zoveel mogelijk de garderobe gemeden wordt, zal daar niet veel gebruik van gemaakt worden bij het ophalen van de jassen. Wanneer wel: 1 persoon in de garderobe met de wachtende op gepaste afstand. (gebruikte kledinghaken – plastic – worden na afloop gereinigd). De daadwerkelijke uitstroom vindt plaats door de nooduitgang welke is aangemerkt – zolang maatregelen van kracht zijn – als UITGANG. Is men wat vergeten, dan dient men de binnenkom route aan te houden. Er is op dat moment geen tegenstroom gewenst en toegestaan. Tussen de in – en uitstroom zal een tijdsperiode van minimaal een kwartier in acht genomen worden. (zie 3.4 van het basisprotocol) Aan het eind van de les zal de handeling van schoonmaken gebeuren; hetgeen geldt voor het gehele pand – in navolging van de reeds door onszelf opgelegde eerdere afspraken omtrent het schoonhouden van de dansschool.

 

Dansavonden:

    1.    Aanmelding: De aanmelding of reservering  van de bezoekers van een zgn. vrije of oefendansavond geschiedt per mail , persoonlijk of telefonisch. Het spontaan deelnemen is niet toegestaan. (zie 3.3 van het basisprotocol) Hiervan wordt een bezoekerslijst aangemaakt.

    2.    Binnenkomst: handelingen: Bij binnenkomst zullen de personen , welke zich hebben aangemeld voor de desbetreffende avond – welke vooraf is aangekondigd, zich moeten melden bij de aangewezen persoon. Voordat toegang verleend wordt, zal men eerst aan de volgende handelingen moeten voldoen: a. gezondheidscheck (zie 2.2 van het basisprotocol) ; achter de namenlijst zal een vinkje geplaatst moeten worden,  b. men krijgt een vaste plaats toegewezen, welke geldt voor de aanwezigheid op de betreffende avond én datum van aanwezig zijn.

   3.    Garderobe: zolang het weer het toe laat GEEN gebruik van de garderobe (anders 1 persoon per handeling voor 1 paar, met de desbetreffende kledinghangers op te pakken van de aangestelde plaats of terug te leggen op de aangestelde plaats.)

    4.    Route: er zijn voor het binnenkomen en het vertrekken aangewezen toegangen met zoveel mogelijk een vaste route , welke zichtbaar is gemaakt (zie 3.4 van het basisprotocol).

     5.    Toiletgebruik: zoveel mogelijk het toilet gebruik vermijden; 1 persoon in het toiletcentrum; buitenbordje vrij naar bezet verplaatsen ; 1e helft van de avond wordt de eerste toilet gebruikt – andere toilet is afgesloten ; 2e helft van avond de tweede toilet – andere toilet is afgesloten; handen wassen verplicht; deurknop ontsmetten verplicht (aanwijzingen staan in het toiletcentrum); bij terug komen in de zaal: deurknop ontsmetten (ook dat staat klaar) (zie 2.4 van het basisprotocol)

    6.    Plaats verdeling: bij binnenkomst krijgen de bezoekers te horen op welke plaats men is ingedeeld. Er is een vast verdeling van de zitplaatsen : aangegeven op de platte grond en men krijgt een toegangsbewijs met het betreffende plaatsnummer daarop vermeld.(iedere dansavond heeft een toegangskaartje met een andere kleur, om vergissingen te voorkomen). Het is niet toegestaan een andere plaats in te nemen zonder dat er een reiniging heeft plaatsgevonden en u de plaatswissel heeft gemeld aan de contactpersoon. Op tafel zullen: verfrissingsdoekjes, papierenzakdoekjes en een prullenbakje staan. Hiervan kunnen de bezoekers desgewenst gebruik van maken.  (zie 1.2 van het basisprotocol)

Aan het eind van de avond zal de handeling van schoonmaken gebeuren; hetgeen geld voor het gehele pand – in navolging van de reeds door onszelf opgelegde afspraken omtrent het echt schoonhouden van de dansschool en de diverse ontsmettingspunten.

    7.    Danshandelingen ter plaatse: Het dansen van de variaties zal op de vloer geschieden op geruime afstand van andere paren. Bij de moving-dances maakt men gebruik van de route / richting welke in het dansen als dansrichting is aangegeven, aan de buitenkant van de vloer onder de dak-koven door.  Achterop komend danspaar dient zich aan de vereiste afstand te houden of het passeren met voldoende afstand te volbrengen. Dit vergroot tevens de “floorcraft” van een paar. Het aantal paren op de vloer is niet vastgelegd, maar men dient zelf de verantwoording te nemen in hoeverre het verantwoord is deel te nemen op dat moment .( mocht het nodig zijn dan beperken wij het aantal tot 6 a 8 paar op de vloer)  Bij aanwezigheid van meer paar tot aan het maximum van 40 personen (excl. medewerkers en vrijwilligers) zal er in sessies gewerkt worden: opkomst op de vloer van rechts als eerste ; dan een afstroom naar rechts - die verplicht is - en de opkomst van links , waarna een afstroom naar links verplicht is op de vereiste afstand. Daarna zal de route gekozen dienen te worden , meegaand met de dansrichting om zijn of haar zitplaats te bereiken om zoveel mogelijk kruising te voorkomen. Het aantal zelfde dansen zal rond de drie á vier liggen om een ieder kans te geven de dans goed genoeg uit te voeren. Tijdens het oefendansen zal dezelfde vorm gehanteerd worden. Bij de stationaire dansen  dient men een plaats te kiezen midden onder de dak-koven 1 – 3 – 5   aan beiden kant van de vloer gezien van af de bar naar de spiegel. (totaal kunnen er dan 6 paar op de vloer) (zie 3.4 van het basisprotocol)

     8.    Bargebruik: men kan, mede door de horecavergunning , gebruik maken van de bar als afhaalplaats voor een drankje tijdens de vrije of oefendansavond. Daarbij is gepaste afstand verplicht en heeft men een vast aanloop – en weglooproute. Ook bij de bar zijn voor de medewerkers de benodigde maatregelen genomen: afstand tot de bezoeker, handschoenen bij service verlening en ontsmettingsmiddelen. Op vrije of oefen- dansavonden zijn de eigenaren  achter de bar aanwezig. Eén persoon links en één persoon rechts aan de bar. Meerdere personen zijn niet toegestaan en men dient in een rij de gepaste afstand te houden.

    9.  Uitstroom: aangezien zoveel mogelijk de garderobe gemeden wordt, zal daar niet veel gebruik van gemaakt worden bij het ophalen van de jassen. Wanneer wel: 1 persoon in de garderobe met de wachtende op gepaste afstand. (gebruikte kledinghaken – plastic – worden na afloop gereinigd). De daadwerkelijke uitstroom vindt plaats door de nooduitgang welke is aangemerkt – zolang maatregelen van kracht zijn – als UITGANG. Is men wat vergeten, dan dient men de binnenkom route aan te houden. Er is op dat moment geen tegenstroom gewenst en toegestaan. (zie 3.4 van het basisprotocol) Aan het eind van de les zal de handeling van schoonmaken gebeuren; hetgeen geld voor het gehele pand – in navolging van de reeds door onszelf opgelegde eerdere afspraken omtrent het schoonhouden van de dansschool.

 

Protocol voor deelnemende paren en inkomende dansers.

Deelname:

      1.    U dient zich vooraf aangemeld te hebben via de mail of telefonisch. Vol = vol.

      2.    Bij aanmelding dient u uw naam en telefoonnummer aan ons door te geven.

    3.    Bij aankomst dient u zich bij de persoon te melden , welke voor desbetreffende avond daartoe is aangewezen.

      4.    Mochten er meerdere personen voor u zijn, dan dient u de 1,5 meter afstand te bewaren.

    5.    Bij reële /actieve binnenkomst krijgt u de vragen, welke zijn opgesteld en verplicht zijn gesteld door het RVIM om zodoende een gezonde deelname naar u en alle aanwezige te waarborgen. Alle vragen dienen met NEE beantwoord te zijn , wilt u toegang tot de dansschool kunnen hebben.

     6.    De vragen: 

1.Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?

2.Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste dans- partner met koorts en/of benauwdheidsklachten?

3.Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een  laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met het COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je  korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huis- genoot/gezinslid/vaste danspartner terwijl hij/zij nog klachten had. 

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het COVID-19 is vastgesteld?

 

     7.    Wij vragen u uw handen thuis goed te wassen en bij thuiskomst weer, zo nodig kunt bij ons hand-gel gebruiken bij binnenkomst op aanvraag.

     8.    Uw krijgt vaste plaatsen toegewezen (welke door een plaatsbewijs worden toegekend), welke de gehele avond ter uwer beschikking bestaan. Bij het verlaten van de les of de dansavond dient u met de daarvoor bestemde doekjes de rand en de zitting te reinigen.

 

Garderobe:

Wij vragen u zo min mogelijk gebruik te maken van de garderobe, dus de jas thuis of in de auto te laten: Wilt u toch gebruik maken van de garderobe:

     1.    1 persoon tegelijkertijd in de garderobe

     2.    Wachten met 1.5 meter afstand in acht te nemen

     3.    De kleding haakjes eerst afdoen met de daar toe bestemde doekjes

     4.    Zoveel mogelijk met tussen ruimte ophangen

     5.    Na afloop of gebruik terugleggen in de daarvoor bestemde bak.

    6.    De juiste uitlooproute (in dansrichting en rechts houden) gebruiken om zoveel mogelijk kruising te voorkomen.

 

Pauze:

     U kan, mede door de horecavergunning , gebruik maken van de bar als afhaalplaats voor een drankje tijdens de pauze of op een dansavond. Eén persoon links en/of één persoon rechts aan de bar. Meerdere personen zijn niet toegestaan en men dient in een rij de gepaste afstand te houden. De bovengenoemde rij tijdens de lespauze vormt zich op de dansvloer op gepaste afstand en de danspartners dienen reeds plaatsgenomen te hebben op de reeds aangewezen plaatsen. Op vrije of oefen- dansavonden zijn de eigenaren  achter de bar aanwezig. Eén persoon links en één persoon rechts aan de bar. Meerdere personen zijn niet toegestaan en men dient in een rij de gepaste afstand te houden.

 

Het dansen:

Tijdens de lessen:

     1.    De instructie wordt zoals altijd gegeven op de centrale plaats midden op de dansvloer.

     2.    De juiste afstand kan bereikt worden door verplicht vanaf uw plaats mee te kijken

   3.    Oefenen: met ruimte op de vloer van elkaar in acht nemend, mocht het nodig zijn: Ballroom en moving latin dances  eerst de rechterkant van de zaal ; na het oefenen rechts afgaan en links komt op de vloer. De dansrichting is de richting waarin bewogen wordt – ook als looproute. Inhalen is niet toegestaan (zij het op goede afstand via het midden van de zaal) De dansen op de plaats: via dezelfde oploop of afloop afspraken én de dans oefenen op de aangegeven plaatsen (zie linten aan de koven) op gepaste afstand.

    4.    Men danst op de avond alleen met een vaste danspartner : één persoon uit een zelfde huishouden of een vaste danspartner, waarmede men zich heeft aangemeld.

     5.    Men houdt gepaste afstand naar andere dansparen. De zitplaatsen zijn daarop ingericht.

 

Tijdens de dansavonden:

   1.    De deelnemer dient zelf goed in te schatten of er ruimte op de vloer is (mogelijk aangegeven : maximum aantal paren 6).

     2.    De vloer betreden via de afgesproken richting om kruising te voorkomen:  dansrichting is dé loop – en dansrichting. Men betreedt de vloer aan de buitenkant en gaat via de dansrichting naar de andere kant van de vloer of terug naar de plaats.

   3.    De organisatie van de dansavond is zodanig, dat men door meerdere nummers van dezelfde dans te draaien iedereen afwisselend de kans krijgt om de dans te oefenen.

   4.    Men danst op de avond alleen met een vaste danspartner : één persoon uit een huishouden of een vaste danspartner, waarmede men zich heeft aangemeld.

     5.    Men houdt gepaste afstand naar andere dansparen. De zitplaatsen zijn daarop ingericht.

 

Toiletgebruik:

      1.    Zo min mogelijk toilet gebruik.

    2.    Wanneer u gebruik maakt van de toiletgroep : slechts 1 persoon en het bordje bezet zichtbaar maken aan de zaalkant.

    3.    Slechts 1 toilet is toegankelijk voor een bepaalde periode van de avond. Er vindt een wissel plaats.

     4.    Na toiletgebruik: de handen met zeep wassen.

     5.    Na toiletgebruik: deurknop reinigen. (middelen staan er)

     6.    Bij terugkomst in de zaal: bordje terug zetten op vrij en deurknop reinigen (middelen staan er) 

      Uitstroom:

Uitstroom voor de eerste les: via de looprichting naar de nooduitgang en de tweede les via de ingang.

Uitstroom na de dansavond: via de ingang.

 

protocollen: zichtbaar in de dansschool:

 

 

Dansavond protocol

1.   Voor iedereen geldt: blijf thuis als je verkouden of grieperig bent. Ook als er familieleden verkouden of grieperig zijn.

2.   Zorg dat je op de hoogte bent van hygiënemaatregelen en de laatste RIVM regels.

3.   Meld je tijdig aan voor deelname aan de dansavond. Er geldt een maximum aantal deelnemers.

4.   Aanmelden is deelnemen tegen de vaste kosten; niet verschijnen zonder afmelding ruim van te voren, dan blijven de kosten verschuldigd. 

5.   Zorg dat je op tijd bent: niet te vroeg of te laat. Let goed op de looproute: dansrichting.

6.   Vooralsnog is de garderobe gesloten of hanger vooraf reinigen; 1 pers. in de garderobe; schoenen verwisselen op de zitplaats

7.   Zitplaats is voor de gehele avond en niet verwisselbaar.

8.  Was thuis voor en na de avond je handen

9.   Geen handen schudden. Geen fysiek contact tussen             verschillende dansers; alleen met vaste danspartner.

10. Maak zo min mogelijk gebruik van toilet. Max. 1 pers. in de toiletruimte, reinig handvaten met daarvoor bestemde doekjes.

11. Bewaar zoveel mogelijk 1,5 mtr afstand.

12.  Op aanwijzing in nodig niet meer dan 6 paar op de vloer.

13.  Dans in de vaste gestelde richting.

14.   Latin op een vaste plaats, indien nodig en aangegeven door de leiding:  onder koepel 1 – 3 – 5 (beide kanten) een paar.

15.   Eén persoon aan de bar.

16.   De zaal verlaten via de vastgestelde route.

17.   Deelname is op eigen risico en u bent zelf aansprakelijk – bij controle van de gemeentelijke boa – voor het niet vast houden van de gestelde regels.

18.    Door mee te doen geeft u aan, dat u op de hoogte bent van de gestelde regels.

 

 

 

 

 

 

 

Dansles protocol

1.   Voor iedereen geldt: blijf thuis als je verkouden of grieperig bent. Ook als er familieleden verkouden of grieperig zijn.

2.   Zorg dat je op de hoogte bent van hygiënemaatregelen en de laatste RIVM regels.

3.   Meld je tijdig af voor deelname aan de lesavond. We gaan uit van vaste reguliere deelname.

4.   Zorg dat je op tijd bent: niet te vroeg of te laat. Let goed op de looproute: dansrichting.

5.   Vooralsnog is de garderobe gesloten of hanger vooraf reinigen; 1 pers. in de garderobe; schoenen verwisselen op de zitplaats

6.   Zitplaats is voor de gehele avond en niet verwisselbaar.

7.   Was thuis voor en na de avond je handen

8.   Geen handen schudden. Geen fysiek contact tussen verschillende dansers; alleen met vaste danspartner.

9.   Maak zo min mogelijk gebruik van toilet. Max. 1 pers. in de toiletruimte, reinig handvaten met daarvoor bestemde doekjes.

10.       Bewaar zoveel mogelijk 1,5 mtr afstand.

11.       Volg de instructies tijdens de danslessen

12.       Dans in de vast gestelde richting.

13.       Latin op een vaste plaats, indien nodig en aangegeven          door de leiding:  onder koepel 1 –3 – 5 (beide kanten) een     paar.

14.       Eén persoon aan de bar tijdens de pauze.

15.       Overige “afhalers” opstellen in een rij met de 1.5    

    mrt afstand.

16.       De zaal verlaten via de vastgestelde route.

17.       Deelname is op eigen risico en u bent zelf aansprakelijk – bij controle van de gemeentelijke boa – voor het niet vast houden van de gestelde regels en de eventuele boete.

18.       Door mee te doen geeft u aan, dat u op de hoogte bent van de gestelde regels.

 

 

 

 


x